บริษัท พัทยา ออฟโรด จํากัด ข้อกำหนดและเงื่อนไข              

การยกเลิก

ไม่มีค่าปรับหรือค่าธรรมเนียมการยกเลิกใดๆ ที่ทําก่อนเวลา 18.00 น. (เวลาประเทศไทย) ก่อนทัวร์และลูกค้าที่ชําระเงินล่วงหน้าด้วยบัตรเครดิตจะได้รับเงินคืนเต็มจํานวนให้แก่บัตรเครดิต เราขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าบริการลูกค้าที่ยกเลิกหลังจาก 18:00 น. จํานวนเต็ม

มาถึงล่าช้า

ลูกค้าที่มาถึงจุดนัดรับที่ตกลงกันหรือที่สํานักงานพัทยาออฟโรดซาฟารี หรือจุดออกเดินทางอื่น ๆ มากกว่า 10 นาทีหลังจากเวลาที่กําหนดไว้หรือเริ่มทัวร์ที่จองไว้จะถือว่าถูกยกเลิกและจะถูกเรียกเก็บเงินจากทัวร์เต็มจํานวน  

การคืนเงิน

ไม่มีการคืนเงินหลังจากทัวร์เริ่มขึ้นและจะไม่มีการคืนเงินหรือคืนเงินบางส่วนหากลูกค้าประสงค์จะออกจากทัวร์ก่อน หรือต้องการออกจากทัวร์ในช่วงต้นด้วยเหตุผลใดก็ตาม เราขอสงวนสิทธิ์ในการหยุดหรือระงับทัวร์ใด ๆ หากในความเห็นของเราลูกค้าไม่สามารถปฎิบัติตามคำเตือนหรือคำแนะนำได้หรือไม่เต็มใจที่จะปฏิบัติตามความปลอดภัยอย่างเคร่งคัดทั้งเอทีวีหรือรถมอเตอร์ไซด์หรือผู้ที่ขับรถในลักษณะที่ไม่ปลอดภัยหรือประมาทอันตรายหรือผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามทิศทางและคําแนะนําของไกด์นําเที่ยวหรือสมาชิกคนอื่น ๆ ของพัทยาออฟโรด ทั้งพนักงานหรือตัวแทน ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น หากทัวร์ล่าช้าหรือเลื่อนออกไปเนื่องจากสภาพอากาศที่เลวร้ายลูกค้าจะนําเสนอทัวร์ที่คล้ายกันในวันที่อื่น (เพื่อเช็คฟ้าฝน) หรืออาจจะเสนอเงินคืนขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของการจัดการพัทยาออฟโรด จํากัด

การจัดการร่างกาย

ทุกคนที่ขับรถหรือขับขี่จะต้องสามารถใช้งานยานพาหนะได้อย่างปลอดภัยด้วยมือทั้งสองที่สามารถจับพวงมาลัยและเท้าสัมผัสถึงเบรคและคันเร่งได้ ผู้โดยสารจะต้องสามารถนั่งตรงและพอดีกับเข็มขัดนิรภัยที่ติดตั้ง 

ความเสียหาย

ไม่มีค่าบริการใดๆ ทั้งสิ้นหากเป็นอุบัติเหตุหรือความเสียหายเล็กน้อยต่อเอทีวี บัคกี้หรือรถมอเตอร์ไซด์ของลูกค้า เว้นแต่ว่าความเสียหายจะถือว่าเป็นความเสียหายจากของลูกค้าที่เป็นการไม่ฟังคำแนะนำหรือขี่โดยประมาท เนื่องจากรายการค่าใช้จ่ายสําหรับชิ้นส่วนและแรงงานสําหรับตกแต่งค่อนข้างสูง และอุปกรณ์ที่อาจเกิดความเสียหายที่พบเห็นได้ทั่วไปในเอ็นดูโร่ทัวร์จะแสดงอยู่ในสํานักงานและสําเนามีให้บริการตามคําขอ

การประกันภัย,

ประกันรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายของทัวร์สําหรับผู้ขับขี่ / ผู้ขับขี่และผู้โดยสารจะต้องนำสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางเมื่อเดินทางมาถึง ผู้โดยสารที่ต้องการสลับกันขับรถหรือขี่ระหว่างทัวร์จะต้องแจ้งเจ้าหน้าที่พัทยาออฟโรดซาฟารีก่อนออกทัวร์และต้องเสียค่าธรรมเนียม 500 บาท อย่างไรก็ตาม เราขอแนะนําให้ลูกค้าตรวจสอบกับผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพของตนเองเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขามีประกันที่เพียงพอสําหรับกีฬานอกถนนเนื่องจากการประกันที่จัดไว้ให้อาจไม่เพียงพอในทุกกรณี นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศไทยควรตรวจสอบจะมีการประกันสุขภาพที่เพียงพอ

แอลเกอร์ฮอลและยาเสพติด

ลูกค้าที่เห็นหรือสงสัยว่าดื่มสุราและ / หรือยาเสพติดหรือยาเสพติดหรือแสดงสัญญาณของการอยู่ภายใต้อิทธิพลจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมหรืออยู่ในทัวร์และจะไม่ได้รับเงินคืน

อุปกรณ์ความปลอดภัย

การสวมใส่และการใช้อุปกรณ์ความปลอดภัยที่ลูกค้าให้ไว้นั้นเป็นสิ่งจําเป็น ผู้โดยสารหรือผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารปฏิเสธที่จะสวมอุปกรณ์ความปลอดภัยจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมหรืออยู่ในทัวร์และจะไม่มีการคืนเงินใด ๆ

แบบฟอร์มความรับผิด

ลูกค้าทุกคน รวมถึงผู้ขับขี่ ผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร ทั้งผู้ใหญ่และเด็ก จะต้องยอมรับการสละสิทธิ์ในการรับผิดเพื่อดําเนินกระบวนการจองให้สมบูรณ์ ในกรณีที่คุณชําระเงินสําหรับการจองหรือไม่ว่าจะทําหรือจ่ายเงินล่วงหน้าหรือทางโทรศัพท์ หรือทางออนไลน์ด้วยวิธีอื่น การยอมรับดังกล่าวจะถือว่าได้รับแล้ว โดยการลงนามในการแบบฟอร์มการสละสิทธิ์ความรับผิดและมอบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนเช่นบัตรประจําตัวประชาชนหนังสือเดินทางใบอนุญาตขับรถก่อนที่จะเริ่มทัวร์ของคุณ ลูกค้าจะไม่ได้รับอนุญาตในทัวร์หากพวกเขายังไม่ได้ลงนามหรือจะไม่ทำการลงนามในแบบฟอร์มการสละสิทธิ์และจะไม่มีการคืนเงินใดๆ

สําหรับคําถามใด ๆ เกี่ยวกับข้อกําหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ติดต่อ [email protected]

thThai
Scroll to Top